Deset Grendeutvalg

Deset Grendeutvalg (DGU) står bak nettsidene deset.no og omfatter grendene Deset, Løsset og Rød i Åmot kommune Hedmark.

Grendeutvalgets oppgave er å være et bindeledd mellom grendene og administrasjonen i Åmot kommune.

Grendeutvalget skal i sitt arbeid fremme bosetting og næringsutvikling. DGU skal gjennom dette bidra til å skape et attraktivt grendemiljø og bidra til å sikre trivsel og vekst i grendene.

Botilskudd

Deset Grendeutvalg gir familier som vil bosette seg i området 100.000,- fordelt over fem år. Kriterier: Familien må kjøpe eller bygge hus. Familien må komme fra en annen kommune enn Åmot og ha barn under 10 år.

Prosjekter

Vedtektene slår fast at prosjekter som bidrar til økt bosetting og sysselsettingsmuligheter bør prioriteres. Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter. Støtte kan gis i form av investeringstilskudd og lån.

Deset grendeutvalg har gitt støtte til en rekke bedrifter i nærmiljøet som; Van Loon Mekaniske, Rena Fiskecamp, Ivo`s Kjøkken, Deset Bygg, Løsset Gårsdhotell, Melgården hagetrisme.

Andre prosjekter i nærmiljøet DGU har bidratt til gjennomføring av er: Utbygging av Svorka for å bedre internettdekningen. Prosjekt bredbånd på Løsset. Ballbingen. Ved badeplassen «Fiskeløstjernet» har DGU bidratt til garderober, utedo, benker og utvidelse av badeplassen. Fisketurismeprosjekt, tilflytterprosjekt, renovering av kjøkkenet på Deset Grendehus, fornyelser i kafeén og utvendig maling. En rekke små og større prosjekter i samarbeid med Deset Oppvekssenter. Plakattavler for kirken og ved Hammeren. Restaurering av hengebrua på Løsset m.m. DGU har de siste årene arrangert høstmarked som et trivselsfremmende tiltak, for å vise «oss» frem og skape mer liv i grenda. Hjemmeside er også noe grendeutvalget har bidrat med. Botilskudd som beskrevet over, er gitt til i alt 8 familier.

Les våre vedtekter nederst på siden her.

Styret i Deset Grendeutvalg

Leder: Anne Dieset

Kasserer: Kirsti Marit Mykleby

Sekretær: Anita Nordengen

Styremedlem: Kjell Wilhelmsen

Styremedlem: Frits Van Loon

Vara: Anna Pettersen Andraa

Vara: Magne Mikkelsen

Vedtekter Deset Grendeutvalg

Grendeutvalget har, etter retningslinjer fastsatt av Åmot kommune, en sentral rolle i forvaltningen av midler avsatt til avbøtende tiltak i forbindelse med etableringen av Regionfelt Østlandet.

 

Vedtekter for bruk av midler avsatt til grendefond

Vedtatt av kommunestyre 21.06.06

 • 1. Hjemmel, kapital og avkastning.

Fondskapitalen:
Målsettingen er en fondskapital på kr. 10 000 000;- for Osen Grendeutvalg og kr.5 000 000 for Deset Grendeutvalg, som skal opparbeides i tidsrommet 2005-2008:

 1. I henhold til vedtak i Åmot Kommunestyre 15.06.06. I saken understrekes det at
  man er avhengig av årlige budsjettvedtak (Statsbudsjettet) for å nå denne målsettingen.
 2. Det forutsettes at midlene anvendes i henhold til vedtak i Åmot Kommunestyre
  15.06.06, Avbøtende tiltak – gruppering og prioritering.
 3. Basert på Intensjonsavtale av 21/6-04 mellom Forsvarsbygg og Åmot Kommune om bruk av midler til
  avbøtende tiltak, avsatt som følge av etableringen av Regionfelt Østlandet. (jfr. Formannskapssak
  04/64)

Fondskapitalen kan benyttes til tilskudd og lån, i henhold til vedtakter for Grendeutvalget. Årlig avkastning tilfaller fondskapitalen.

 

 • 2. Formål.

Primærhensikten med midler avsatt til avbøtende tiltak, er å avbøte for ulike konsekvenser av etableringen og driften av Regionfelt Østlandet.

Grendeutvalget (*) skal ved å fremme bolyst og næringsutvikling bidra til å skape et aktivt grendesenter, og gjennom dette bidra til å sikre trivsel og framtidige levekår i grenda.

Anvendelsen av fondskapitalen skal fortrinnsvis skje innenfor satsningsområder og prioritering av tiltak slik dette er vedtatt i kommuneplan, strategisk næringsplan, i henhold til vedtekter for Grendeutvalget og prioriteringer gjort i Åmot kommunes prosjektkatalog for avbøtende tiltak.

Prosjekter som bidrar til økt bosetting og sysselsettingsmuligheter bør prioriteres.

Det kan ikke gi støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter.

(*) Grendeutvalgene er et av Åmot Kommunes redskap for å nå målsettingen om styrking av grendene.

 

 • 3. Støtteformer

Støtte kan gis i form av investeringstilskudd og lån.

Midlene bør ikke nyttes til aksjetegning i private bedrifter. Dersom det tegnes kommunale aksjer, kan ikke dette utgjøre mer enn 30% av aksjekapitalen i bedriften. Denne begrensningen gjelder ikke utviklingsselskaper, utleiebygg og lignende som etableres i samarbeid med private interesser. (*)

(*) I samsvar med retningslinjer for bruk av Kraft/næringsfond for Åmot Kommune.

 

 • 4. Støttevilkår

Samlet finansiering til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50% av det totale kapitalbehov for et prosjekt. Ved prosjekter av særlig betydning for kvinner og ungdom, og ved nyetablering kan det gis inntil 75% finansiering.

Støtten (tilskuddet og eventuelt subsidieelement i lån med nedsatt rente) skal være begrenset til at maksimal støtte må ligge innenfor en maksimumsgrense på €100.000,- (ca. 800 000kr.) til et og samme formål i en og samme bedrift i en treårsperiode.

Bedrifter som mottar støtte, plikter å opplyse om at støtte er mottatt fra grendefondet ved søknad om eventuelle ytterlige støtte fra offentlige midler innen utløpet av treårsperioden (det vises til EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte, reglene for bagatellmessig støtte.)

 

 • 5. Forholdet til internasjonale forpliktelser på statsstøteområdet

Bruken av fondet må være i samsvar med de internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til på statsstøtteområdet.

 

 • 6. Forvaltning

Formannskapet er fondsstyre. Fondsstyre kan delegere avgjørelsesmyndighet til Grendeutvalget innenfor nærmere angitte fullmaktsgrenser(*). Et mindretall av fondsstyrets medlemmer kan bringe organets vedtak inn for kommunestyret.

Grendeutvalgene skal utarbeide en årsplan for bruk av grendefondet. Årsplanen behandles i Fondsstyret i forbindelse med Åmot Kommunes budsjettbehandling. Planlagte tiltak med kostnad under fullmaktsgrensen kan behandles av fondsstyret under ett, begrenset oppad til henholdsvis kr. 300 000,- for Osen og kr.150 000,- for Deset pr år. Grendeutvalget attesterer tiltak iht. årsplanen og Rådmannen i Åmot har anvisningsmyndighet. Tiltak i årsplanen med kostnad over fullmaktsgrensen behandles individuelt av fondsstyret.

(*) Fondsstyre delegerer avgjørelsesmyndighet til Grendeutvalget innenfor en fullmaktsgrense på kr. 50 000,-. I enkeltsaker kan fullmaktsgrensen utvides til k 100 000,- i samråd med Fondsstyrets leder (ordfører, eller stedfortreder.)

 • 7. Årsmelding

Det skal legges frem en melding om grendefondets virksomhet forkommunestyret hvert år. Kopi skal sendes til Forsvarsbygg.

 

 • 8 Godkjenning av vedtekter

Vedtektene kan endres etter vedtak av kommunestyret. Kopi av godkjente vedtekter sendes Forsvarsbygg.